ചാർവാക ദർശനം

സുനിൽ ഉപാസന | Sunil Upasana: –

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ, ചാലക്കുടിക്കു അടുത്തുള്ള കക്കാട് ഗ്രാമത്തിൽ ജനനം. കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ മെയിന്റനൻസിൽ ത്രിവൽസര ഡിപ്ലോമ. ഫിലോസഫിയിൽ ബിഎ ബിരുദം. പുസ്‌തകങ്ങൾ — കക്കാടിന്റെ പുരാവൃത്തം, ആർഷദർശനങ്ങൾ, ബൊമ്മനഹള്ളിയിലെ പോസ്റ്റ്‌മാൻ. ഇപ്പോൾ ബെംഗളുരുവിൽ ഐടി രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു. Email: sunil@sunilupasana.com | WhatsApp: 8281197641. Read More.


സുനിൽ ഉപാസനയുടെ പുതിയ പുസ്തകം. വാങ്ങുക! വായിക്കുക!

ബൊമ്മനഹള്ളിയിലെ പോസ്റ്റ്‌മാൻ

രചന: സുനിൽ ഉപാസന.
പബ്ലിഷർ: ലോഗോസ് ബുക്ക്‌സ്.
കവർ: സുനീഷ് പുളിക്കൽ.
വിഭാഗം: ചെറുകഥാ സമാഹാരം.
പേജുകൾ: 147.
വില: 160 രൂപ.


വേദങ്ങളുടെ അധികാരികത അംഗീകരിക്കാത്ത ദർശനങ്ങളിൽ പ്രമുഖമാണ് ചാർവാക ദർശനം. ലോകായത മതം എന്നു അറിയപ്പെടുന്നു. ചാർവാക ദർശനത്തിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥം ‘ബൃഹസ്പതി സൂത്ര’മാണ്. ഇത് ഇന്നുവരെ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, മറ്റു ദാർശനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ബ്രഹസ്പതി സൂത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് പതിവ്. അത്തരം ഉദ്ധരണികൾ പലതും ചാർവാക ദർശനത്തെ ആകർഷകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതല്ല.

ചാർവാക ദർശന സ്ഥാപകൻ ബൃഹസ്പതിയാണ്. ബൃഹസ്‌പതിയുടെ ശിഷ്യനായ ചാർവാകൻ ആണ് സ്ഥാപകനെന്നും ചില പണ്ഢിതർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണത്രെ ചാർവാക എന്ന പേര് ഈ ദർശനശാഖക്ക് ലഭിച്ചത്. മറ്റൊരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം, ചാർവാക (Carvaka) വാക്കിന്റെ മൂലമായ ‘carv’ എന്നതിനു ‘ചവയ്ക്കുക’ എന്നർത്ഥമുണ്ട്. സുഖോലുപത മുഖമുദ്രയാക്കിയവരുടെ ‘തിന്നുക, കുടിക്കുക, മദിക്കുക’ എന്ന കാര്യമാണിവിടെ സൂചിതമെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ചാർവാക ദർശന പ്രകാരം മൂലഘടകങ്ങൾ നാലാണ് – അഗ്നി, വായു, ജലം, പൃഥ്വി[1]. (മറ്റു ഭാരതീയ ദർശനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ‘ആകാശ’ത്തെ ചാർവാകർ മൂലഘടകമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല). ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം നാല് ഘടകങ്ങളാൽ നിർമിതമാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഈ ഘടകങ്ങൾ പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ കൂടിക്കലരുന്നതിനാൽ അതിൻ ഫലമായി ബോധം (Consciousness) ഉണ്ടാകുന്നു. ബോധത്തിനു ശരീരബാഹ്യമായി നിലനിൽപ്പില്ല. പ്രത്യക്ഷം മാത്രമാണ് പ്രമാണം; അനുമാനത്തെ ചാർവാകർ തള്ളിക്കളയുന്നു[2].

മറ്റു ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ചാർവാകർ ഒരൊറ്റ പ്രമാണത്തെ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ – പ്രത്യക്ഷം. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് നേരിട്ടു ലഭിക്കുന്ന സംവേദനങ്ങളാണ് പ്രത്യക്ഷം. ഒട്ടുമിക്ക ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന അനുമാനം, ആപ്‌തവാക്യം എന്നീ പ്രമാണങ്ങളെ ചാർവാകർ തള്ളിപ്പറയുന്നു. ചാർവാകർ അനുമാനത്തെ പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുമ്പോൾ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുന്നത് പിശകായേക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തിനു വളരെയധികം പ്രാമുഖ്യമുള്ള ചില ‘അനുമാന’ങ്ങളെ ചാർവാക ദർശനം അംഗീകരിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ ദൈനംദിന മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിരന്തരം കടന്നുവരുന്ന അനുമാനങ്ങളെ ചാർവാക ദർശനം നിരാകരിച്ചിരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല.

Read More ->  ഉപനിഷത്തും മഹായാന ബുദ്ധിസവും: അശ്വഘോഷന്റെ പ്രാധാന്യം

ചാർവാക ദർശനത്തിൽ ദ്രവ്യം (Matter) മാത്രമാണ് ഏകവും പരമവുമായ യാഥാർത്ഥ്യം. ഇത് അവർ പുലർത്തുന്ന പ്രമാണത്തിനു അനുരൂപമായ നിലപാടാണ്. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം വഴി സ്വർഗ്ഗം, നരകം, ദൈവം., എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഒന്നും സംവേദിച്ച് അറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, അവയുടെ ആസ്‌തിത്വം ചാർവാകർ നിഷേധിക്കുന്നു.

ചാർവാകർ ആത്മാവിനെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. പകരം മറ്റു ദർശനങ്ങൾ വച്ചുപുലർത്തുന്ന ആത്മസങ്കല്പത്തിനു കടകവിരുദ്ധമായത് വച്ചു പുലർത്തുന്നു. വിവിധ ചാർവാക വിഭാഗങ്ങൾ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, എന്നിവയെ ആത്മാവായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആത്മാവ് മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയമാണ്. മരണത്തോടെ ആത്മാവും ഇല്ലാതാകുന്നു.

ചാർവാക ദർശനത്തിൽ മോക്ഷപ്രാപ്തി മരണത്തോടെ സംഭവിക്കുന്നു. മനുഷ്യനു ഒരു ജന്മമേയുള്ളൂ. മരണത്തിനപ്പുറം ജീവിതമോ പുനർജന്മമോ ഇല്ല. ദൈവം ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ എക്കാലത്തും നിശ്ചിത അളവിൽ ദ്രവ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും സാധ്യമല്ല.

സദാചാര വിഷയത്തിൽ, ചാർവാകർ സുഖോലുപതയിൽ അഭിരമിക്കുന്നവരാണ്. മരണത്തോടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ, അതിനുമുമ്പ് ഇഹലോകത്ത് ലഭ്യമായ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം ആവോളം ആസ്വദിക്കുക. മരണാനന്തരമുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീവിതത്തെ കരുതി ഇഹലോകത്തുള്ള സുഖങ്ങളെ വർജ്ജിക്കുന്നത് യുക്തിയല്ലെന്നാണ് ചാർവാകമതം. തന്മൂലം നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണമേ ചാർവാകർ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ – അർത്ഥവും, കാമവും. ധർമ്മവും മോക്ഷവും അവർ ഒഴിവാക്കുന്നു.

ലോകത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സന്ദർഭവശാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്, മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ കർമ്മ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണ്. ദൈവം ഇല്ല. വേദങ്ങൾ യാതൊരു സത്യവും അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത അബദ്ധ പഞ്ചാംഗങ്ങൾ ആണ്… ചാർവാക ദർശന വീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്രകാരം നീളുന്നു. വേദങ്ങളുടെ പ്രമാണ്യം അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ ചാർവാകരെ നാസ്തികർ എന്നു വിളിക്കുന്നു[3]. എന്നാൽ ഉപനിഷത്തിലെ ചില സൂക്തങ്ങൾ ചാർവാക സിദ്ധാന്തത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നു വാദമുണ്ട്[4].

ഭാരതീയ ദർശന ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും നിർണായക ശക്തിയല്ലായിരുന്നെങ്കിലും, പ്രമുഖമായ എല്ലാ ദർശന ശാഖകളും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചാർവാക ദർശനത്തെ പറ്റി പരാമർശിക്കുകയും ചാർവാക സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഖണ്ഢിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുവഴി, എണ്ണത്തിൽ കുറവെങ്കിലും, ചാർവാകർ എക്കാലത്തും ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് കരുതാവുന്നതാണ്.


[1] ആകാശ-ത്തെ (Ether/Space) ഒരു മൂലഘടകമായി ചാർവാക ദർശനം പരിഗണിക്കുന്നില്ല.
[2] ഇതിനു കാരണം ത്രിപാദ സിദ്ധാന്തം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിന്റെ റഫറൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

[3] ദൈവം ഇല്ലെന്നു പറയുന്നവരെ പൗരാണിക ഭാരതത്തിൽ നാസ്തികർ എന്നു വിളിച്ചിരുന്നില്ല. മറിച്ച് വേദങ്ങളുടെ അപൗരുഷേയതയും പ്രാമാണ്യവും അംഗീകരിക്കാത്തവരായിരുന്നു നാസ്തികർ. ഉദാഹരണമായി ദൈവത്തെ നിരസിക്കുന്ന സാംഖ്യ ദർശനം നാസ്തികം അല്ല. കാരണം സാംഖ്യം വേദങ്ങളുടെ പ്രാമാണികത അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഹൈന്ദവ ദർശനങ്ങളെ പോലെ കർമ്മസിദ്ധാന്തത്തേയും പുനർജന്മത്തേയും മറ്റും അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും, വേദങ്ങളുടെ പ്രാമാണികത അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ ബുദ്ധദർശനങ്ങൾ നാസ്തിക ധാരയിൽ പെടുന്നു.

Read More ->  കക്കാടിന്റെ പുരാവൃത്തം: ബ്ലാക്ക്‌മാൻ - 2

[4] “As a lump of salt is without interior or exterior, entire, and purely saline in taste, even so is the Self without interior or exterior, entire, and Pure Intelligence alone. (The self) comes out (as a separate entity) from these elements, and (this separateness) is destroyed with them. After attaining (this oneness) it has no more (particular) consciousness. This is what I say, my dear. So said Yajnavalkya.”

Brihadaranyaka Upanishad. IV.v.13


അഭിപ്രായം എഴുതുക