ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ആധാര തത്ത്വം – 2: അദ്വൈതം

ഈ മൂന്ന് വൈജ്ഞാനിക വിഭാഗങ്ങളും അതിഭൗതികമായി ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കാം? അതിനി പറയുന്നു. ധ്യാന നിമഗ്നനായ ഒരു യോഗിയെ നിരീക്ഷിക്കുക. അവർ ഒരു മണിക്കൂറോ, ഒരു ദിവസമോ, അതിൽ കൂടുതലോ നേരം ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥരാണ്. ധ്യാനത്തിൽ നിമഗ്നരായിരിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യർ സംവേദിച്ചറിയുന്ന ഭൗതികലോകവുമായി യോഗി സംവേദിക്കുന്നില്ലെന്നത് സ്പഷ്ടമാണ്. അത് യോഗിയിൽ എന്തു മാറ്റമാണ് ഉളവാക്കുന്നത്? ഭൗതികലോകവുമായി…

View More ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ആധാര തത്ത്വം – 2: അദ്വൈതം

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ആധാരതത്ത്വം – 1: വിജ്ഞാന ത്രയങ്ങൾ

ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളേയും നമുക്ക് ദ്രവ്യം (Physical / Matter), മനസ്സ് (Mental / Mind) എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാമെന്നു ഒരു മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇപ്രകാരമല്ലാതെ, വിജ്ഞാനസംബന്ധിയായ വിഭജനവും സാധ്യമാണ് (Epistemological Division). അത് താഴെ നൽകുന്നു. 1. ജ്ഞാനി. അറിയുന്നവൻ (Knower/Subject)2. ജ്ഞേയം, അറിയപ്പെടുന്നത്. (Known/Object)3. ജ്ഞാനം അറിവ്. (Knowledge) ഇതിൽ…

View More ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ആധാരതത്ത്വം – 1: വിജ്ഞാന ത്രയങ്ങൾ

സാംഖ്യ ദർശനം

ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം സാംഖ്യ ദർശനത്തിനാണ്. കപില മുനിയുടെ സാംഖ്യസൂത്രമാണ് അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം. എന്നാൽ ഇത് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈശ്വരകൃഷ്ണൻ എന്ന ദാർശനികന്റെ സാംഖ്യാകാരികയാണ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാംഖ്യ ഗ്രന്ഥം. സാംഖ്യ ദർശനം ദൈവത്തിന്റെ ആസ്‌തിത്വം നിരസിക്കുന്നു. എന്നാൽ വേദപ്രാമാണ്യം അംഗീകരിക്കുന്നതിനാൽ ആസ്തിക ദർശനമാണ് സാംഖ്യ. യാതൊന്നിനേയും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽപ്പുള്ള പ്രകൃതി, പുരുഷ എന്നീ…

View More സാംഖ്യ ദർശനം

പരംപൊരുൾ: ഭൗതികലോകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു സാധൂകരണം

സുനിൽ ഉപാസന | Sunil Upasana: – ആത്മീയമായ മാനം മാറ്റി നിർത്തി നോക്കിയാലും, ബ്രഹ്മം എന്നത് ആസ്ഥിത്വ സംബന്ധിയായ ഒരു നിലയും സത്യവുമാണ്. ഇത്തരമൊരു സത്യമുണ്ടെന്നു ഭാരതീയ ഋഷിമാർ സിദ്ധാന്തിക്കാനും (പിന്നീട് അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാനും) മതിയായ കാരണമുണ്ട്. ആസ്ഥിത്വ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പ്രഥമ കാരണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈനംദിന…

View More പരംപൊരുൾ: ഭൗതികലോകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു സാധൂകരണം

പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തിന്റെ ന്യൂനതകൾ

വിവിധ പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് — പ്രമാണങ്ങൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ എല്ലാം തന്നെ കുറ്റമറ്റതായിരിക്കുമോ? പ്രമാണങ്ങളിൽ പിഴവുകൾക്കു ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലേ? വളരെ കഴമ്പുള്ള ചോദ്യമാണിത്. ഒരു പ്രമാണവും കുറ്റമറ്റ അറിവിനെ വിനിമയം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് ചില ദാർശനികരുടെ നിലപാട്. ഇതിനു മറുവാദങ്ങളും ഉണ്ട്. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തിന്റെ ന്യൂനതകളായി പറയപ്പെടുന്ന…

View More പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തിന്റെ ന്യൂനതകൾ

ചാർവാക ദർശനം

വേദങ്ങളുടെ അധികാരികത അംഗീകരിക്കാത്ത ദർശനങ്ങളിൽ പ്രമുഖമാണ് ചാർവാക ദർശനം. ലോകായത മതം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ചാർവാക ദർശനത്തിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥം ‘ലോകായത സൂത്ര’മാണ്. ഇത് ഇന്നുവരെ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, മറ്റു ദാർശനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ലോകായത സൂത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് പതിവ്. മധ്വാചാര്യന്റെ സർവ്വ-ദർശന-സംഗ്രഹം, ശങ്കരാചാര്യരുടെ സർവ്വ-സിദ്ധാന്ത-സംഗ്രഹം, ബുദ്ധവചനമായ സാമന്നഫല സൂത്രം തുടങ്ങിയവയാണ് ചാർവാക നിലപാട് വിശദീകരിക്കുന്ന…

View More ചാർവാക ദർശനം

ത്രിപാദ സിദ്ധാന്തം (Syllogism)

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ, ചാലക്കുടിക്കു അടുത്തുള്ള കക്കാട് ഗ്രാമത്തിൽ ജനനം. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം മോഡൽ പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ മെയിന്റനൻസിൽ ത്രിവൽസര ഡിപ്ലോമ. ഫിലോസഫിയിൽ ബിഎ ബിരുദം. ഇപ്പോൾ ബെംഗളുരുവിൽ ഐടി രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു. Email: sunil@sunilupasana.com | WhatsApp: 8281197641. Read More. സുനിൽ ഉപാസനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം. വാങ്ങുക!…

View More ത്രിപാദ സിദ്ധാന്തം (Syllogism)

‘അപൗരുഷേയത’ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്?

എഴുതപ്പെട്ടവ വാക്കുകളുടെ / പുസ്തകങ്ങളുടെ അധികാരികതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പദമാണ് ‘അപൗരുഷേയത’. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ധാരാളം വ്യക്തികൾ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഗൽഭരും അപ്രമാദിത്വം ഉള്ളവരും ആകും. അതുവഴി പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയും പരിലാളനയും അവർക്കു ലഭിക്കും. എങ്കിലും, അവരുടെ കൃതികൾ അല്പം മാറ്റു കുറഞ്ഞവയാണെന്നേ ആത്മീയമേഖലയിലുള്ളവർ പറയൂ. ഈ കൃതികളുടെ രചയിതാക്കൾ, ദൈവിക സിദ്ധികളില്ലാത്ത…

View More ‘അപൗരുഷേയത’ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്?