1. കക്കാടിന്റെ പുരാവൃത്തം (ഡിസി ബുക്ക്സ്, കോട്ടയം).

Kakkadinte Puravrutham.jpg

പുസ്തകം വാങ്ങാൻ – ഡിസി ബുക്ക്സ്/കറന്റ് ബുക്ക്സ് സ്റ്റോറുകൾ, Flipkart, Amazon, DC Online Store. DC Ebook Store.

2. ആർഷദർശനങ്ങൾ (ബുദ്ധ ബുക്ക്സ്, അങ്കമാലി).

Arsha Darsanangal.jpg

പുസ്തകം വാങ്ങാൻ: – ബുദ്ധ ബുക്ക്സ് (9446482215, 9446217165), Flipkart.

3. ചില അറിയപ്പെടാത്ത ഏടുകൾ (തത്ത്വമസി ബുക്ക്സ്).

Chila Ariyappedatha Edukal.jpg

ഈ പുസ്തകം ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്.

മുകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ‘9986212641’ എന്ന നമ്പറിലേക്കു വാട്ട്സാപ്പ് മെസേജ് അയക്കാവുന്നതാണ്.

എഴുത്തിനും, വെബ് & കണ്ടന്റ് മാനേജ്‌മെന്റിനും വായനക്കാരുടെ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എഴുത്തുകാരനെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് -> sunilmv@icici / sunilmv@upi (UPI id). എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.